Kategorie

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI UCHWYTÓW MARKI MACLEAN

A. WARUNKI UDZIELONEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:

1. Sprzedawca, Centrumelektroniki Sp. J. ul. Korfantego 7 42-600 Tarnowskie Góry, zwany

dalej Gwarantem, gwarantuje najwyższą jakość uchwytów do telewizorów, monitorów, oraz

projektorów. Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały w skutek ujawnienia się

ukrytych wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem

używania uchwytów zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji obsługi oraz nie

dotyczy naturalnego zużycia uchwytów podczas eksploatacji.

2. Gwarant udziela gwarancji na uchwyty zakupione z legalnej, oficjalnej sieci dystrybucji

produktów Maclean.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie 14 dni roboczych, licząc

od daty dostarczenia reklamowanego uchwytu do siedziby Gwaranta, o ile naprawa nie

wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub narzędzie/część

podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią

okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie

świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje

importowe, okres postojów producenta, itp.

4. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć klientowi towaru zastępczego na czas naprawy.

5. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez: naprawę lub

wymianę towaru; w przypadku, gdy towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na

stanie magazynowym Gwaranta wymianę na inny o podobnej charakterystyce i wartości. Nie

ma możliwości wyboru postępowania reklamacyjnego przez reklamującego.

6. Nabywca uchwytu dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u

którego został zakupiony. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego towaru

dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny „REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU

DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI”, który znajduje się na stronie

www.maclean.pl/lifetime_warranty Jeżeli stwierdzi się brak wyżej wymienionych

dokumentów gwarancja nie będzie rozpatrywana.

7. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione

wpisy dotyczące sprzedanego uchwytu i pieczęć sprzedawcy.

8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z

użytkowania uchwytów marki Maclean, a stanowiącą następstwo jego użytkowania

niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez

Gwaranta w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie

przez nabywcę lub osobę trzecią.

9. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu

bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też

niemożliwości jego użycia.

10. W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest

sąd siedziby Gwaranta.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z

tytułu rękojmi za wady wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16

poz. 93 z późn. zm.).

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

1. stwierdzenia użytkowania uchwytów niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;

2. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w

narzędziu;

3. dostarczenia do naprawy produktu niekompletnego, bez osprzętu i dokumentów

stanowiących podstawę do rozpatrzenia reklamacji;

4. dostarczony towar nie posiada lub jest niewypełniony formularz reklamacyjny, brak karty

gwarancyjnej lub brak dowodu zakupu.

C. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

1. naturalnego zużycia narzędzia np.: elementów plastikowych

2. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi (w szczególności

nadmiernego obciążania uchwytu);

3. nieodpowiedniego przechowywania bądź wadliwej konserwacji;

4. uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego na skutek oddziaływania

czynników zewnętrznych;

5. uszkodzenia wskutek zaniechania naprawy wcześniejszych uszkodzeń;

6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez

producenta.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć