Kategorie
Nowe produkty
Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

Warunki gwarancji

 1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub defektami produkcyjnymi.
 2. Usługi gwarancyjne świadczone są przez Producenta po przedstawieniu przez klienta:
  • oryginału faktury VAT będącej dowodem zakupu lub paragon,
  • wadliwego produktu (kompletnego),
  • zgłoszenia serwisowego z opisem usterki,
  • nienaruszonej plomby gwarancyjnej.
 3. Gwarancja jest ważna przez 24 miesięcy od daty zakupu podanej na oryginale dowodu zakupu.
 4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Producenta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Producenta.
 5. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli: w okresie gwarancji Producent dokona czterech napraw istotnych, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, Producent stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Przy wymianie urządzenia na nowe potrąca się równoważność brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów i koszt ich wymiany.
 6. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z p. 6, nie jest wykonalna, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  • wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,
  • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
  • mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych, urządzenia, które osoby inne niż Producent naruszyły lub w których przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy.
 8. Decyzja Producenta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
 9. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy.
 10. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta.
 11. Producent nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące oraz nie będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Producenta iż odesłany na gwarancję produkt jest sprawny, Producent może obciążyć klienta kosztami manipulacyjnymi w kwocie 50zł brutto.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA

Towar dostarczony bez dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT), z uszkodzoną plombą gwarancyjną lub niekompletny zostanie odesłany do nadawcy z automatycznie odrzuconą gwarancją.