Kategorie

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

Regulamin promocji “Darmowa Paczka w Ruchu”

§1

Postanowienia ogólne

 

1.   Organizatorem promocji pod hasłem „Darmowa Paczka w Ruchu” zwanej dalej „Promocją” jest Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski i Rafał Wlazłowski Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), przy ulicy Korfantego 7, NIP: 6452493406, REGON: 241320590, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337959 (zwana dalej „Organizatorem”).

2.   W ramach promocji, Organizator zapewnia Nabywcom dostawę towarów, które spełniają warunki wysyłki tj. maksymalne wymiary całego zamówienia to  55x35x25cm a waga nie przekracza 20kg,  bez naliczania kosztów dostawy. Dostawa może odbyć się jedynie w formie wysyłki „Paczka w Ruchu” dostępnej na stronie internetowej centrumelektroniki.pl

3.   Dostawy realizowane w ramach promocji, mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski.

4.   Promocja dotyczy zakupów na stronie internetowej centrumelektroniki.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”).

 

§2
Zakres i warunki promocji

 

1.   Promocja dotyczy zamówień na sklepie internetowym, których wartość przekracza 100 zł brutto bez kosztów wysyłki, oraz spełniających kryteria z punktu §1.2 i §1.3

2.   Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 1 Lutego 2020 r.  do dnia 29 Lutego 2020 r.

3.   Nabywca, którego zamówienie spełnia wszystkie warunki promocji, uprawiony jest do skorzystania z darmowej dostawy do wybranego punktu za pomocą przewoźnika „Paczka w Ruchu”.

4.   Moment złożenia zamówienia uznaje się dzień w którym system przyjął zamówienie do realizacji i wysłał informację na podany przez klienta adres e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

5.   W przypadku gdy system przyzna darmową wysyłkę, a zamówienie nie będzie spełniało warunków promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z kupującym, w celu  zmiany formy wysyłki i naliczenia ewentualnych kosztów wysyłki zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie centrumelektroniki.pl/Dostawa-pm11.html.

 

§3
Uczestnicy Promocji

 

1.   Uczestnikami nie mogą być osoby zarejestrowane w Sklepie internetowym jako odbiorcy hurtowi, korzystający z cen hurtowych.

2.   Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§4
Postanowienia końcowe

 

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej, systemu przewoźnika „Paczki w Ruchu” i dostawcy usług płatności elektronicznych, które mogą uniemożliwić udział w promocji.

2.   Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.centrumelektroniki.pl.

3.   Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

4.   W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

5.   Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

6.   Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

7.   Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8.   Promocja ma charakter ogólnopolski.

9.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez informowania o nich uczestników promocji.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 Luty 2020 r. 

 

 

 
§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres sklep@centrumelektroniki.pl, pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora do 01.03.2020r.

2.   Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć